Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Miasto Dęblin realizuje program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – edycja 2024. Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację zadania – dotacja celowa wynosi 174 000,00 zł.
Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2024 r. wynoszą 85 000,00 zł.
Przewidywany całkowity koszt zadania w 2024 r. wynosi 259 000,00 zł.

Data zawarcia umowy 25.03.2024.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek;
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych.

Adresaci Programu:

Pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie.

Flaga i godło Polski