Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Rodzina Wspierająca

Ustawa  o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z form pomocy rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo -wychowawcze są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają rodzinie przezwyciężyć problemy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Rodziny wspierające, które spełnią wymogi formalne i uzyskają możliwość pełnienia tej funkcji, wykonują ją na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy, a przedstawicielem rodziny. Porozumienie to określa jakie zadania ma rodzina , i na jakiej zasadzie współpracuje z rodziną. Rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Zadaniem rodzin wspierających, nie  jest wyręczanie, lecz pomoc rodzinie w przezwyciężaniu trudności w rodzinie wspieranej. Dzięki rodzinie wspierającej, rodzina wspierana ma możliwość poznania pozytywnego funkcjonowania w środowisku, radzenia sobie  z problemami dnia codziennego tj. problemów opiekuńczo wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich zadań zawodowo. Jest to forma towarzyszenia rodzinie na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym ważną siatkę wsparcia społecznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być źródłem satysfakcji dla tych osób, które chcą  bezinteresownie swój czas poświęcić  rodzinom, które tego potrzebują.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie  (szczegółowych informacji w tej sprawie udziela asystent rodziny , lub kierownik OPS).

 

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • Istnieje problem alkoholowy
  • Nie ma stałego źródła utrzymania
  • Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
  • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.