Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Dęblinie jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań i pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Dęblinie funkcjonuje na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej  oraz regulacji prawa miejscowego.

W dniu 18 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Dęblinie przy Rynek 12 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem nr  165.2023 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 08 września 2023 roku  oraz Zarządzeniem nr 205.2023  z dnia 09  listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dęblinie  w związku z uchwałą LXXXI/465/2023 Rady Miasta Dęblin z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dęblinie.

Sprawy organizacyjno -techniczne i finansowe Zespołu Interdyscyplinarnego w Dęblinie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12.

Obecny skład Zespołu:

1. Monika Łysiak  - Przewodnicząca - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
2. Aneta Sztobryn – Zastępca przewodniczącej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
3. Joanna Jamrożek- Członek - Komisariat Policji w Dęblinie
4. Sławomir Maraszek - Członek – Placówka Żandarmerii  Wojskowej w Dęblinie
5. Katarzyna Michałowska- Kawka - Członek - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dęblinie
6. Małgorzata Sadowska - Członek – I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach
7. llona Skalińska - Członek - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie
8. Karolina Trajer - Członek - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Dęblinie

Cel działania Zespołu:

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy domowej w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty.

Zadania Zespołu:

-  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

-  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu  przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w  środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową,

- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej .

Zespół Interdyscyplinarny zobowiązany jest do tworzenia  grup  diagnostyczno- pomocowych  w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup diagnostyczno- pomocowych  należy  w szczególności:

1) dokonanie oceny sytuacji domowej, potrzeb i zasobów osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową;

2) udzielanie  pomocy osobie doznającej przemocy domowej;

3) opracowanie  indywidualnego  planu pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej  i  jej środowiska domowego, który zawiera propozycje działań pomocowych;

4) podejmowanie działań  w stosunku do osoby stosującej przemoc domową w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju  zachowań;

5) przekazanie osobie stosującej przemoc domową informacje w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej;

6) przekazanie  osobie stosującej przemoc domową informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy domowej;

7) wnioskowanie  do zespołu interdyscyplinarnego o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

8) motywowanie  osób stosujących przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

9) przeprowadzanie  z osobą stosującą przemoc domową rozmowę ukierunkowaną na wskazanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;

10) rozstrzyganie o braku zasadności podejmowania działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno- pomocowych  wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup diagnostyczno- pomocowych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Artykuły