Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Dęblinie jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań i pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie funkcjonuje na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz regulacji prawa miejscowego.

W dniu 14 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Dęblinie przy Rynek 12 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem nr 99.2016 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 01 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (z późn. zm.) w związku z uchwałą XV/74/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 07 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków.

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12.


Obecny skład Zespołu:

 • Monika Łysiak  - Przewodnicząca - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
 • Aneta Sztobryn - Wiceprzewodnicząca - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
 • Agnieszka Michaluk - Sekretarz - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
 • Marek Konopka - Członek - Komisariat Policji w Dęblinie
 • Beata Kursa - Członek - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie
 • Bożena Lesisz - Członek - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie
 • Sławomir Maraszek - Członek – Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie
 • Marta Czajkowska - Członek - Organizacja pozarządowa
 • Sylwia Pudło - Członek - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dęblinie
 • Małgorzata Sadowska - Członek - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach
 • Ilona Skalińska - Członek – Specjalny Ośrodek  Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie
 • Karolina Trajer - Członek - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
 • Waldemar Witek - Członek - Komisariat Policji w Dęblinie
 • Jeremi Wojnicki - Członek - Komisariat Policji w Dęblinie

Cel działania Zespołu:
Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty.
 
Zadania Zespołu:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Artykuły