Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Asystent Rodziny

Asystent Rodziny  wsparciem dla rodzin przeżywających trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczy.

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia,   w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,  w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności  w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci   i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami…”  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 stycznia 2011r.  nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Podmiotem organizującym pracę z rodziną na terenie miasta Dęblin jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie. W celu realizacji tego obowiązku w Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny.

Asystent realizuje swoje zadania  w szczególności poprzez:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną poprzez:
  -  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  - monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  - sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  - współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, oraz z  z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,

Asystent rodziny spotyka się z rodziną głównie w domu rodziny lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę. Na początku spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej.

Nadrzędnym celem pracy jest dobro całej rodziny, a przede wszystkim dzieci, które powinny czuć się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.

Efektami wspólnej pracy powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne zapewniało bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy aktywnym udziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i dynamiki wewnętrznej rodziny, oraz poprzez małe kroki powolne posuwanie się do przodu.

Należy podkreślić, że współpraca z  asystentem rodziny nie jest obligatoryjna w przypadku każdej rodziny, która przeżywa trudności. To pracownik socjalny ocenia sytuację rodziny i podejmuje decyzję, czy jej problemy wymagają zastosowania takiego narzędzia pracy socjalnej, jakim jest  praca rodziny z asystentem. Można zatem założyć, że dla części rodzin wystarczającą będzie pomoc materialna i praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Artykuły