Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

PONOWNA REKRUTACJA DO DZIENNEGO DOMU POMOCY OSOBOM STARSZYM "AKTYWA JESIEŃ" W DĘBLINIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu Pomocy Osobom Starszym z siedzibą przy ul. Bankowej 21 A w Dęblinie.

JEŻELI JESTEŚ:

- osobą nieaktywną zawodowo;

- mieszkańcem Miasta Dęblin

I CHCESZ:

- wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie;

- rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności;

- pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM DZIENNEGO DOMU POMOCY OSOBOM STARSZYM „Aktywna Jesień” W DĘBLINIE!!!

Korzystanie z DDPOS „Aktywna Jesień” jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Weź udział w rekrutacji!!!

Aby wziąć udział w rekrutacji do DDPOS „Aktywna Jesień” w Dęblinie należy wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.ops.deblin.pl bądź w siedzibie  DDPOS w Dęblinie ul. Bankowa 21A, 08-530 Dęblin. Prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Dziennym Domu Pomocy Osobom Starszym Dęblinie. DDPOS w Dęblinie otwarty codziennie  w godzinach 9.00-15.00.

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 40 uczestników DDPOS „Aktywna Jesień”

Pierwszeństwo udziału w DDPOS „Aktywna Jesień” ma kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach naboru.

Szczegółowych informacji dotyczących  DDPOS „Aktywna Jesień” można uzyskać w siedzibie DDPOS w Dęblinie przy ul. Bankowa 21A, 08-530 Dęblin  oraz na stronie internetowj OPS w Dęblinie  www.ops.deblin.pl

Zasady naboru i uczestnictwa w DDPOS „Aktywna Jesień” są zgodne z Regulaminem DDPOS „Aktywna Jesień” w Dęblinie.

 

Do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnictwa w DDPOS „Aktywna Jesień” – Załącznik nr 1.

  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania – Załącznik nr 2.

  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. określanego terminem RODO oraz z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – Załącznik nr 3.

  4. Zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) – Załącznik nr 4.


  5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika/uczestniczki DDPOS „Aktywna Jesień” – Załącznik nr 5.