Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

DODATEK OSŁONOWY – 2024 ROK

Informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego – czekamy na publikację druku wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek osłonowy  przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
-  gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku będzie wypłacony jednorazowo (w wysokości podanej wyżej) w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r:

–  osobiście w siedzibie OPS w Dęblinie    ul. Rynek 12 pok. 21, 24, 25

–  za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

–  za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej po jego ogłoszeniu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (tj. Dz.U. 2023.759).