Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie we współpracy z Lubelskim Okręgowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu  Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027-Podprogram 2023. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2023 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  • 1 823,600 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie

 Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie w terminie od 9 listopada  2023 do 20 grudnia  2023.

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2023,

Skierowania z lat poprzednich nie przechodzą na nowy okres realizacji Programu.

Osoby, które nie przedstawią dochodów netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie  do pracownika socjalnego bądź nie wypełnią oświadczenia nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu 2023 FEPŻ.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie pod numerem telefonu: 81 88 32 505.