Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Kampania Lokalna pn. "Przemoc boli - niezależnie od wieku i stanu zdrowia"

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie  realizuje  kampanię  lokalną p.n. „Przemoc boli – niezależnie od wieku i stanu zdrowia”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców gminy  Dęblin  na problem przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych  oraz:

  • przekazanie informacji jakie zachowania wobec nich są kwalifikowane jako przemoc,
  • zmianę postaw społecznych w traktowaniu osób starszych i niepełnosprawnych,
  • podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat specyfiki przemocy wobec starszych i niepełnosprawnych.

Osoby  starsze i niepełnosprawne  są często  pozbawione możliwości ochrony przed przemocą chociażby z powodu fizycznej zależności od opiekuna, który jest jednocześnie źródłem krzywdy i cierpienia, zależności materialnej, izolacji, braku świadomości swoich praw.

Przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych osób jest szczególnie wstydliwym problemem. Jest to związane z emocjonalnym związkiem ofiary ze sprawcą i próbą jego ochrony, ale również potrzebą aprobaty społecznej i niechęcią do bycia ocenianym jako osoba słabsza i bezradna. Częstą przyczyną ukrywania nadużyć jest również zależność finansowa i emocjonalna osób starszych i niepełnosprawnych  oraz strach przed pogorszeniem swojej sytuacji. Mniejsza mobilność i ograniczone kontakty społeczne powodują, że często osoby spoza rodziny czy z sąsiedztwa lub znajomi nie wiedzą o dokonywanych aktach przemocy.

Każdy człowiek ma prawo do spokojnej starości i zapewnienia mu należytej opieki w związku z jego niepełnosprawnością . Niestety zdarza się, że zamiast pomocy, doznaje krzywdy. Dlatego tak ważna jest reakcja na każdy przejaw przemocy, piętnowanie sprawców, działania profilaktyczne i przede wszystkim nie zgadzanie się na przemoc.

Reagujmy na przemoc wobec starszych  i niepełnosprawnych osób.