Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie we współpracy z Lubelskim Okręgowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2021 Plus. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie

 Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie w terminie od 01 grudnia  2022 do 22 grudnia  2022.

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021Plus.

Skierowania z lat poprzednich nie przechodzą na nowy okres realizacji Programu.

Osoby, które nie przedstawią dochodów netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do pracownika socjalnego bądź nie wypełnią oświadczenia nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu 2021 PO PŻ.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

 

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie pod numerem telefonu: 81 88 32 505.