Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli UA

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

• Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
• Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w OPS w Dęblinie przy ul. Rynek 12.
• Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.
• Wnioski będą przyjmowane w poniedziałki w godz. 9:00 – 10:00 i 15:00 – 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 10:00 i 14:00 – 15:00.
WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.

• W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie. Wnioski niespełniające wymogów będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dane, które trzeba wpisać we wniosku:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) adres pobytu;
9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
10) numer PESEL

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Інформація про заяви на отримання одноразової грошової допомоги громадянам АС

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та внесена до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги. у розмірі 300 злотих на особу, призначених на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

• Заяву на одноразову грошову допомогу можна подати до OPS у Дембліні за адресою: вул. Площа Ринок 12.

• Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

• Заявки приймаються по понеділках з 9:00 - 10:00 та 15:00 - 16:30 та з вівторка по п'ятницю з 8:00 - 10:00 та 14:00 - 15:00.

 

ЗАПОВІННЯ ПОЛЬСЬКОЮ – ВЕЛИКІ БУКВИ ЛАТИНСЬКИМ АЛФАВАТОМ.

 • Якщо всі дані не надано - необхідно буде їх заповнити.

Заявки, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.

 

Дані, які потрібно ввести в заявку:

1) ім'я (імена) та прізвище;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) стать;

5) вид документа, що є підставою для перетину кордону;

6) серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;

7) відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;

8) адреса проживання;

9) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти;

10) номер PESEL

 

Правова основа: Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.