Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

W bieżącym roku już po raz dziesiąty obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ustanowieniu tego święta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 kwietnia 2011 r.  przeświecała idea popularyzacji instytucji mediacji i procedur mediacyjnych umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w sposób inny niż postępowanie sądowe.

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu, mającym charakter polubowny, przeprowadzana jest według regulacji prawnych lecz dobrowolnie, poza salą sądową przed profesjonalnym mediatorem. Efektem mediacji jest ugoda zawarta przed mediatorem, która w większości kategorii sporów zatwierdzona przez sąd nadaje się do wykonania podobnie jak wyrok sądowy czy ugoda zawarta przed sądem. Jej zaletą jest szybkie i zdecydowanie tańsze od procesu sądowego zakończenie sporu. Mediacja w bardziej rozwiniętych krajach świata cieszy się już ponad stuletnią praktyką rozwiązywania sporów poza sądem. W polskim porządku prawnym mediacja, jako instytucja prawa prowadząca do zawarcia ugody, wprowadzona została po raz pierwszy w ograniczonym zakresie - bo jedynie w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów zbiorowych ze stosunku pracy - dopiero w roku 1991. W br. obchodzimy trzydziestolecie istnienia instytucji mediacji w Polskim porządku prawnym. W naszym kraj postępowania mediacyjne wprowadzane były sukcesywnie do roku 2005 w poszczególnych kategoriach spraw: w sprawach cywilnych, rodzinnych, w sprawach nieletnich w sprawach mających charakter postępowań administracyjnych a także w ograniczonym zakresie w postępowaniu karnym.